Site menu:

Meer tijd voor plannen verbetering water en natuur Spier-Moraine

De Bestuurscommissie Dwingelderveld(*) heeft besloten meer tijd te nemen voor de plannen in het gebied Spier-Moraine. De samenwerkende organisaties willen de maatregelen en oplossingen graag met de inwoners van het gebied tot stand brengen. Hiervoor wordt veel overlegd met inwoners en de aanbevelingen die zij doen, worden zorgvuldig beschouwd. Dit alles vraagt meer tijd dan was ingeschat. De planning is nu om in het voorjaar van 2015 te besluiten over de plannen.

Waarom herinrichting van het gebied Spier-Moraine

Het gebied Spier Moraine is 775 hectare groot en omvat het noordoostelijk deel van het Nationaal Park Dwingelderveld en een gebied aan de oostkant van de A28. Het doel van de plannen is om de verdroging van het natuurgebied op te heffen en het natuurgebied wordt geschikt gemaakt voor opvang van water bij extreme neerslag. Daarnaast wordt het landbouwgebied klimaatbestendig gemaakt en voldoet het aan Europese Regelgeving (WB21). Hierbij wordt het landbouwgebied in Spier zo ingericht, dat wateroverlast wordt  voorkomen.

Wat er in tussentijd gebeurd is

In april 2014 zijn twee informatieavonden georganiseerd voor de inwoners van Spier en Wijster waar de plannen zijn toegelicht en de bezoekers vragen konden stellen. Het concept-inrichtingsplan en het watergebiedsplan zijn in procedure gegaan. Hierop was inspraak mogelijk en zijn zienswijzen ingediend. Daarna zijn er met degenen die hier belangstelling voor hebben aangegeven, individuele gesprekken gevoerd. Verder zijn de meeste reclamanten in augustus bezocht om nadere informatie te verstrekken over de plannen en om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de zienswijzen.

Duidelijk werd dat er overlast door het water gevreesd werd. Ook bleek er angst te bestaan voor onteigening van gronden. Het uitgangspunt bij de planontwikkeling is echter dat er geen overlast ontstaat voor omwonenden en agrariƫrs in het gebied en dat grondverwerving en kavelruil alleen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid; niet door onteigening.

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn alle opties voor de waterafvoer van het gebied Spier-Moraine opnieuw nader onderzocht op haalbaarheid en kosten. Een van de onderzochte varianten is of door middel van ophoging van de landbouwgronden ten noorden van Spier, het nieuw te bouwen gemaal kan komen te vervallen. Ook de optie van handhaving van de huidige watergang door het Nationaal Park is nader bekeken.

Besluit en uitvoering

Wanneer alle opties helder in beeld gebracht zijn en alle zienswijzen beantwoord zijn op aangeven van de Bestuurscommissie, besluiten de Provincie Drenthe en het Waterschap Reest & Wieden over respectievelijk het inrichtingsplan en het watergebiedsplan. Deze besluiten worden volgens de huidige planning in het voorjaar van 2015 genomen. Vervolgens worden de definitieve plannen gedeeld met de inwoners van het gebied middels een inloopbijeenkomst. Daarna zal de uitvoering medio 2015 ter hand genomen worden.

(*) In de Bestuurscommissie Dwingelderveld zijn de in het gebied samenwerkende partners vertegenwoordigd: gemeente Westerveld, gemeente De Wolden, gemeente Midden-Drenthe, Waterschap Reest en Wieden, Nationaal Park Dwingelderveld, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, NLTO en Rijkswaterstaat.

De Provincie Drenthe is opdrachtgever van de Bestuurscommissie.