Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informatie voor nieuwe inwoners

In dit hoofdstuk treft u informatie aan om u als nieuwe inwoner van Spier een beetje wegwijs te maken.

Vereniging van Dorpsbelangen
De vereniging, opgericht in 1973, behartigt de belangen van de inwoners en het dorp. Veel activiteiten in het dorp worden door inwoners van het dorp gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van deze vereniging. De activiteiten worden altijd aangekondigd in dorpskrant De Spehorne.

Dorpskrant De Spehorne
Al sinds 1979 verschijnt onze dorpskrant ‘De Spehorne’, ongeveer 8 keer per jaar. Leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Spier ontvangen de krant gratis. Je kunt de krant ook digitaal ontvangen. 

VEILIGHEID

AED (Automatische Externe Defibrillator)
Vanaf de Wijsterseweg gezien hangt aan de linker zijmuur van de Baanderhoeve – Brinkkampen 33 – een “klapkassie” of te wel een Automatische Externe Defibrillator (AED). De AED is links van de  ingang en ’s nachts goed verlicht. Ingeval van een noodsituatie wordt een aantal opgeleide personen in het dorp via de Meldkamer  gewaarschuwd, die dan (nadat ze de AED hebben opgehaald) ter plaatse gaan.

Reanimatiecursus
Bij voldoende aanmeldingen wordt voor inwoners van Spier jaarlijks een reanimatiecursus georganiseerd. Vanuit het Dorpen Overleg Midden-Drenthe (DOM) is een bijdrage beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de kosten. De start van een nieuwe cursus wordt voorafgaand  bekendgemaakt via De Spehorne, de website en de Nieuws App. 

Nieuws App Spier
In Spier gebruiken we de Nieuws App om alle inwoners snel via WhatsApp te informeren. De bedoeling van deze Nieuws App is om iedereen adequaat op de hoogte te stellen van wat er op dat moment speelt. Om toegevoegd te worden stuur je een berichtje naar de secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen (06 – 21 53 64 20).

Buurtpreventie App Spier
De buurtpreventie App is een WhatsApp-groep waarin verdacht gedrag in het dorp gemeld kan worden. De beheerder is lid van de preventie App regio Beilen waarin de wijkagent ook meldingen doet. Waar nodig speelt de beheerder deze meldingen door naar de buurtpreventie App Spier. Aanmelden? Dat kan vanaf de leeftijd van achttien jaar. Stuur een mail naar wilmaenfreek@gmail.com en vermeldt hierbij je naam en telefoonnummer.  

Wijkagent
Karin Fekkes is wijkagent voor het verspreidingsgebied Beilen buiten, waar ook Spier onder valt. Als er reden is, kan zij extra surveilleren in ons dorp. In de communicatie speelt de Buurtpreventie App een belangrijke rol. De wijkagent is te bereiken via:
–        Instagram, wijkagent_beilen_buiten
–        Internet, www.politie.nl zoekfunctie ‘wijkagent Spier’
–        Het algemene politienummer 0900-8844
–        Email, karin.fekkes@politie.nl

ACTIVITEITEN

Jeugdcommissie
Spier heeft een actieve jeugdclub. De jeugdcommissie organiseert regelmatig activiteiten en uitstapjes voor de jeugd.

Feestcommissie
De feestcommissie houdt zich bezig met het organiseren van gezellige bijeenkomsten voor de leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Spier. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Shantykoor
Spier heeft al sinds 1998 een eigen shantykoor. Momenteel wordt er 2-wekelijks gerepeteerd.

Buurtacademie Met behulp van dit orgaan van de Stichting Welzijn Midden-Drenthe  worden er in het dorp, soms ook door bewoners van het dorp zelf, cursussen, workshops e.d. georganiseerd.

Seniorenbijeenkomsten
Maandelijks worden informele bijeenkomsten met activiteiten als Jeu de boules of wandelingen georganiseerd voor en door de ouderen in het dorp. 

FACILITEITEN

Speelweides in Spier
Spier heeft een grote speelweide met verschillende speeltoestellen, tafeltennistafel, een volleybalveld en een verzamelplek met overkapping. Op deze speelweide vinden het hele jaar door verschillende activiteiten plaats. Aan de Brinkkampen ligt een kleinere speelweide, waar zich ook de Jeu de boules baan bevindt.

Wandelingen in het dorp
Recreatieschap Drenthe heeft brochures beschikbaar voor wandelingen om en bij Spier. Bovendien is er een goede bewegwijzering van “Wandelen-Recreatie” (paaltje met knooppunten nummers) beginnende bij de Oude Postweg 2 in Spier.Wandel ook eens het gedichtenpad van Spier! Die loopt o.a. via het hertenkampje aan de  Moraineweg, door het dorp, naar het viaduct, langs de speelweides en langs de Wijsterseweg.  

Hertenkamp
Aan de Moraineweg naast De Woudzoom is een klein hertenkamp welke beheerd wordt door het bestuur van de Stichting Spehorne. De kinderen in Spier verzamelen in de herfst volop verse kastanjes en eikels voor de hertjes.  Die zijn hier dol op!

IJsbaan
De ijsbaan ligt verscholen in het bos aan de Wijsterseweg, richting Wijster aan de rechterkant, net voor het spoor. Je kunt lid worden van de IJsvereniging Wijster en omstreken, welke de ijsbaan verzorgt. Via de dorpsapp wordt aangekondigd wanneer er geschaatst kan worden.

Dorpsmaterialen
De Vereniging van Dorpsbelangen heeft materialen zoals een partytent, bierbankjes en statafels, die alleen voor onze dorpsbewoners bij gelegenheid privé te gebruiken zijn.
Neem hiervoor contact op met de coördinator voor de verhuur (06 – 45 83 87 82). 

DIVERS

Inzamelacties
Het oud papier, in dozen of oude vuilniscontainer,  wordt langs de weg opgehaald op de tweede zaterdagochtend in de maand. De opbrengst van het ingezamelde papier is voor de basisschool in Wijster.Voor de ophaalmomenten van de gemeentelijke vuilniscontainers van restafval, GFT en plastic is een  jaarkalender verkrijgbaar bij de gemeente Midden Drenthe

Bezienswaardigheden
Het oorlogsverhaal uit 1945, dat zich in Spier voltrok, vind je bij het Oorlogsmonument aan de Moraineweg even buiten het dorp richting Beilen en aan De Steegde, ten hoogte van De Woudzoom. Jaarlijks worden hier de gevallenen tijdens de WOII herdacht.Ten hoogte van bungalowpark ‘t Vennegien aan de Wijsterseweg is een prehistorische grafheuvel te vinden.

Naoberschap
Bij de Drentse term naoberschap past het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre vriend’.  Van oudsher is naoberschap (burenhulp) onontbeerlijk voor boerderijen en dorpen die niet altijd kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen en een veelheid aan faciliteiten zoals in de stad het geval is. Goed naoberschap leeft ook in Spier. In de vorm van omzien naar elkaar, oog hebben voor wat er speelt en elkaar helpen daar waar nodig of gewenst. Het is geven en nemen. Niet enkel met je ‘noaste naobers’, maar breed.  

Lidmaatschap van de Vereniging van Dorpsbelangen Spier
Elke inwoner boven de 18 jaar kan zelfstandig lid worden van onze vereniging. Jongeren tot 18 jaar vallen onder het lidmaatschap van hun ouders. Als lid van de vereniging kun ja aan alle activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd deelnemen.Wil je ook lid worden? Stuur een e-mail naar de penningmeester, e-mail: mvries1204@gmail.com Er is ook een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.dorp-spier.nl  

Korte geschiedenis van Spier
De eerste schriftelijke melding van Spier dateert van begin 13e eeuw. Het dorp heette toen Spehorne. De plaatsnaam is afgeleid van spieden wat de “uitkijkhoek” betekent en waarschijnlijk ook van spij=wijd. Het duidt op de hoge ligging, die gepaard ging met een goed zicht over de omgeving. De eerste boerenfamilies vestigden zich in de vroege middeleeuwen op een vruchtbaar terrein waar de grondwaterstroom gunstig was voor de aanleg van kleine akkers. Aanvankelijk lag de nadruk op de veehouderij en werd  de mest gebruikt voor de huisakkers. Later werd de akkerbouw binnen het gemengde bedrijf belangrijker en ontstonden de grote es complexen. De introductie van het heideschaap en een betere ploeg in de 12e eeuw hebben dit proces versneld.De bevolking bleef in de loop der eeuwen vrij constant. In de 17e eeuw telde Spier 15  boerenerven. Twee eeuwen later stonden er 17 huizen met in totaal 140 inwoners. Rond 1850 was er in Spier “eene winter-bijschool” met zo’n 20 leerlingen in de winter. Wanneer het werk op het land stil lag, kregen de kinderen hier onderwijs. Toen de school in 1881 werd gesloten, was de jeugd aangewezen op de school in het  naburige Wijster.
De 20e eeuw kende grootschalige ontginningen. Ten westen van Spier werd een groot deel van de veldgronden met bos beplant door Staatsbosbeheer. Dit gebied maakt nu deel uit van Boswachterij Dwingeloo. Ten oosten en zuiden van het dorp werden de uitgestrekte heidevelden geschikt gemaakt voor landbouw.