Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Minze Vries

De vergadering is geannuleerd!!


Op woensdag 3 april 2024 om 20.00 uur vindt een speciale ledenvergadering plaats.
De plaats waar het overleg plaatsvindt wordt nog bekend gemaakt.
Deze speciale vergadering is bedoeld om een aanzet te bewerkstelligen om uit de impasse te komen waarin de vereniging zich momenteel bevindt.

Hierbij de documenten voor de ledenvergadering:
* De agenda voor de vergadering
* Financieel overzicht 2023
* Overzicht rekeningen 2023
* Verslag van de kascommissie


Informatie voor nieuwe inwoners

In dit hoofdstuk treft u informatie aan om u als nieuwe inwoner van Spier een beetje wegwijs te maken.

Vereniging van Dorpsbelangen
De vereniging, opgericht in 1973, behartigt de belangen van de inwoners en het dorp. Veel activiteiten in het dorp worden door inwoners van het dorp gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van deze vereniging. De activiteiten worden altijd aangekondigd in dorpskrant De Spehorne.

Dorpskrant De Spehorne
Al sinds 1979 verschijnt onze dorpskrant ‘De Spehorne’, ongeveer 8 keer per jaar. Leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Spier ontvangen de krant gratis. Je kunt de krant ook digitaal ontvangen. 

VEILIGHEID

AED (Automatische Externe Defibrillator)
Vanaf de Wijsterseweg gezien hangt aan de linker zijmuur van de Baanderhoeve – Brinkkampen 33 – een “klapkassie” of te wel een Automatische Externe Defibrillator (AED). De AED is links van de  ingang en ’s nachts goed verlicht. Ingeval van een noodsituatie wordt een aantal opgeleide personen in het dorp via de Meldkamer  gewaarschuwd, die dan (nadat ze de AED hebben opgehaald) ter plaatse gaan.

Reanimatiecursus
Bij voldoende aanmeldingen wordt voor inwoners van Spier jaarlijks een reanimatiecursus georganiseerd. Vanuit het Dorpen Overleg Midden-Drenthe (DOM) is een bijdrage beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de kosten. De start van een nieuwe cursus wordt voorafgaand  bekendgemaakt via De Spehorne, de website en de Nieuws App. 

Nieuws App Spier
In Spier gebruiken we de Nieuws App om alle inwoners snel via WhatsApp te informeren. De bedoeling van deze Nieuws App is om iedereen adequaat op de hoogte te stellen van wat er op dat moment speelt. Om toegevoegd te worden stuur je een berichtje naar de secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen (06 – 21 53 64 20).

Buurtpreventie App Spier
De buurtpreventie App is een WhatsApp-groep waarin verdacht gedrag in het dorp gemeld kan worden. De beheerder is lid van de preventie App regio Beilen waarin de wijkagent ook meldingen doet. Waar nodig speelt de beheerder deze meldingen door naar de buurtpreventie App Spier. Aanmelden? Dat kan vanaf de leeftijd van achttien jaar. Stuur een mail naar wilmaenfreek@gmail.com en vermeldt hierbij je naam en telefoonnummer.  

Wijkagent
Karin Fekkes is wijkagent voor het verspreidingsgebied Beilen buiten, waar ook Spier onder valt. Als er reden is, kan zij extra surveilleren in ons dorp. In de communicatie speelt de Buurtpreventie App een belangrijke rol. De wijkagent is te bereiken via:
–        Instagram, wijkagent_beilen_buiten
–        Internet, www.politie.nl zoekfunctie ‘wijkagent Spier’
–        Het algemene politienummer 0900-8844
–        Email, karin.fekkes@politie.nl

ACTIVITEITEN

Jeugdcommissie
Spier heeft een actieve jeugdclub. De jeugdcommissie organiseert regelmatig activiteiten en uitstapjes voor de jeugd.

Feestcommissie
De feestcommissie houdt zich bezig met het organiseren van gezellige bijeenkomsten voor de leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Spier. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Shantykoor
Spier heeft al sinds 1998 een eigen shantykoor. Momenteel wordt er 2-wekelijks gerepeteerd.

Buurtacademie Met behulp van dit orgaan van de Stichting Welzijn Midden-Drenthe  worden er in het dorp, soms ook door bewoners van het dorp zelf, cursussen, workshops e.d. georganiseerd.

Seniorenbijeenkomsten
Maandelijks worden informele bijeenkomsten met activiteiten als Jeu de boules of wandelingen georganiseerd voor en door de ouderen in het dorp. 

FACILITEITEN

Speelweides in Spier
Spier heeft een grote speelweide met verschillende speeltoestellen, tafeltennistafel, een volleybalveld en een verzamelplek met overkapping. Op deze speelweide vinden het hele jaar door verschillende activiteiten plaats. Aan de Brinkkampen ligt een kleinere speelweide, waar zich ook de Jeu de boules baan bevindt.

Wandelingen in het dorp
Recreatieschap Drenthe heeft brochures beschikbaar voor wandelingen om en bij Spier. Bovendien is er een goede bewegwijzering van “Wandelen-Recreatie” (paaltje met knooppunten nummers) beginnende bij de Oude Postweg 2 in Spier.Wandel ook eens het gedichtenpad van Spier! Die loopt o.a. via het hertenkampje aan de  Moraineweg, door het dorp, naar het viaduct, langs de speelweides en langs de Wijsterseweg.  

Hertenkamp
Aan de Moraineweg naast De Woudzoom is een klein hertenkamp welke beheerd wordt door het bestuur van de Stichting Spehorne. De kinderen in Spier verzamelen in de herfst volop verse kastanjes en eikels voor de hertjes.  Die zijn hier dol op!

IJsbaan
De ijsbaan ligt verscholen in het bos aan de Wijsterseweg, richting Wijster aan de rechterkant, net voor het spoor. Je kunt lid worden van de IJsvereniging Wijster en omstreken, welke de ijsbaan verzorgt. Via de dorpsapp wordt aangekondigd wanneer er geschaatst kan worden.

Dorpsmaterialen
De Vereniging van Dorpsbelangen heeft materialen zoals een partytent, bierbankjes en statafels, die alleen voor onze dorpsbewoners bij gelegenheid privé te gebruiken zijn.
Neem hiervoor contact op met de coördinator voor de verhuur (06 – 45 83 87 82). 

DIVERS

Inzamelacties
Het oud papier, in dozen of oude vuilniscontainer,  wordt langs de weg opgehaald op de tweede zaterdagochtend in de maand. De opbrengst van het ingezamelde papier is voor de basisschool in Wijster.Voor de ophaalmomenten van de gemeentelijke vuilniscontainers van restafval, GFT en plastic is een  jaarkalender verkrijgbaar bij de gemeente Midden Drenthe

Bezienswaardigheden
Het oorlogsverhaal uit 1945, dat zich in Spier voltrok, vind je bij het Oorlogsmonument aan de Moraineweg even buiten het dorp richting Beilen en aan De Steegde, ten hoogte van De Woudzoom. Jaarlijks worden hier de gevallenen tijdens de WOII herdacht.Ten hoogte van bungalowpark ‘t Vennegien aan de Wijsterseweg is een prehistorische grafheuvel te vinden.

Naoberschap
Bij de Drentse term naoberschap past het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre vriend’.  Van oudsher is naoberschap (burenhulp) onontbeerlijk voor boerderijen en dorpen die niet altijd kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen en een veelheid aan faciliteiten zoals in de stad het geval is. Goed naoberschap leeft ook in Spier. In de vorm van omzien naar elkaar, oog hebben voor wat er speelt en elkaar helpen daar waar nodig of gewenst. Het is geven en nemen. Niet enkel met je ‘noaste naobers’, maar breed.  

Lidmaatschap van de Vereniging van Dorpsbelangen Spier
Elke inwoner boven de 18 jaar kan zelfstandig lid worden van onze vereniging. Jongeren tot 18 jaar vallen onder het lidmaatschap van hun ouders. Als lid van de vereniging kun ja aan alle activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd deelnemen.Wil je ook lid worden? Stuur een e-mail naar de penningmeester, e-mail: mvries1204@gmail.com Er is ook een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.dorp-spier.nl  

Korte geschiedenis van Spier
De eerste schriftelijke melding van Spier dateert van begin 13e eeuw. Het dorp heette toen Spehorne. De plaatsnaam is afgeleid van spieden wat de “uitkijkhoek” betekent en waarschijnlijk ook van spij=wijd. Het duidt op de hoge ligging, die gepaard ging met een goed zicht over de omgeving. De eerste boerenfamilies vestigden zich in de vroege middeleeuwen op een vruchtbaar terrein waar de grondwaterstroom gunstig was voor de aanleg van kleine akkers. Aanvankelijk lag de nadruk op de veehouderij en werd  de mest gebruikt voor de huisakkers. Later werd de akkerbouw binnen het gemengde bedrijf belangrijker en ontstonden de grote es complexen. De introductie van het heideschaap en een betere ploeg in de 12e eeuw hebben dit proces versneld.De bevolking bleef in de loop der eeuwen vrij constant. In de 17e eeuw telde Spier 15  boerenerven. Twee eeuwen later stonden er 17 huizen met in totaal 140 inwoners. Rond 1850 was er in Spier “eene winter-bijschool” met zo’n 20 leerlingen in de winter. Wanneer het werk op het land stil lag, kregen de kinderen hier onderwijs. Toen de school in 1881 werd gesloten, was de jeugd aangewezen op de school in het  naburige Wijster.
De 20e eeuw kende grootschalige ontginningen. Ten westen van Spier werd een groot deel van de veldgronden met bos beplant door Staatsbosbeheer. Dit gebied maakt nu deel uit van Boswachterij Dwingeloo. Ten oosten en zuiden van het dorp werden de uitgestrekte heidevelden geschikt gemaakt voor landbouw.

78 jaar vrijheid

Op 7 april werd er uitgebreid stil gestaan bij het feit wij nu al 78 jaar in vrijheid mogen leven.

Aan het eind van de middag vonden er twee kleine ceremonies plaats bij de beide monumenten in Spier. De Stichting Landing Franse Parachutisten was weer vergezeld van een aantal Franse gasten (familieleden van de gesneuvelde parachutisten). De plechtigheden begonnen bij het monument van de burgerslachtoffers aan de Moraineweg. Harold de Jong van de Stichting heette ons allen hartelijk welkom en gaf daarna het woord aan burgemeester Karel Loohuis, burgemeester van de gemeente Hoogeveen. Hij sprak nogmaals over die verschrikkelijke dag, 10 april 1945, één dag voor de bevrijding van Spier. Op deze dag eindigde het leven van 14 onschuldige jonge burgers.

Hierna heeft Minze Vries namens de vereniging van Dorpsbelangen een korte toespraak gehouden. Hij benadrukte hierbij dat oorlog niet gewoon is, maar ook niet gewoon mag worden. Hij refereerde naar de strijd die momenteel in Oekraïne voortduurt.

Hij eindigde met de volgende zinnen:
“Oorlog werkt generaties lang door.
Nu, 78 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. We moeten niet wegkijken of goedpraten. Niet normaal maken wat niet normaal is. We leven gelukkig in een democratisch land en dat moeten we koesteren en verdedigen want die democratie biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”

Het verhaal van Minze werd keurig vertaald en voorgelezen naar het Frans door Stans Kors-Pero.

Aansluitend heeft Bram Wanders (7 jaar en ondersteund door zijn broertje en hun moeder) het onderstaande gedichtje voorgelezen.

Voorgedragen gedicht:

Stil

Zolang vrijheid
Niet vanzelf
Spreekt In een wereld
Vol van haat
Zolang ergens
Op dit ogenblik
Een oorlog
Verder gaat
Staan we stil
Bij hen die vielen
Staan we stil
Bij het geweld
Zijn we stil
Voor de kinderen
Voor wie enkel
Vrede telt

Hierna werd de Last Post geblazen met aansluitend één minuut stilte. Daarna werd het Reveille geblazen. Het Reveille betekent het terugkeren naar het dagelijkse leven na een plechtigheid.

Aansluitend werden er door vele groeperingen bloemen gelegd.
Het hele gezelschap is toen naar het monument van de Franse
parachutisten gegaan en daar hebben we opnieuw stil gestaan bij het feit dat twee jonge, Franse mannen hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid.
Burgemeester Cees Bijl (burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe) heeft hier mooie woorden over gesproken.

Daarna hadden we wederom de rituelen van Last Post, minuut stilte en Reveille en aansluitend de bloemleggingen.

Hierna waren deze herdenkingen aan hun eind gekomen en werd eenieder bedankt voor haar of zijn aanwezigheid.
Het gezelschap van de Stichting Herdenking Landing Franse Parachutisten was uitgenodigd voor een kleine bijeenkomst op het gemeentehuis in Beilen.

Hier werden Minze en ondergetekende ook bij uitgenodigd. Toen we op het gemeentehuis kwamen, zat de raadszaal al bijna vol met genodigden. Wat was er aan de hand?
Henk Brink werd gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Het had Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot ridder in de Orde van Orange-Nassau.
Zeer groot was zijn verrassing en voor ons erg mooi om hier even getuige van te zijn.

Een mooie afsluiting van een bijzondere, respectvolle dag.

Tekst: Janny Hadderingh
Foto’s: Mascha van Duijn

Ophalen oud papier

De data waarop het oud papier op de ochtend wordt gehaald:
* 13 mei 2023
* 10 juni 2023

Uw oud papier zoveel mogelijk in dozen of gebundeld aan de straat zetten.